کلاس S کلاس D
معنا ثبات و پایداری (Stability) دوام و ماندگاری (Durability)
دمای فرایند برای نرم چوب ها ۱۹۰C ۲۱۲C
دمای فرایند برای سخت چوب ها ۱۸۵C ۲۰۰C
کاربرد فضای داخل ساختمان (indoor) فضای خارج ساختمان (outdoor)
تغییر ابعاد ۶ تا ۸ درصد با توجه به میزان رطوبت محیط ۵ تا ۶ درصد با توجه به میزان رطوبت محیط

شباهت : روش تولید هر دو ترموود کاملا مشابه است.

تفاوت : زمان پخت و میزان حرارت دهی به چوب ها متفاوت است.