گرید A گرید B گرید C
دوام و کیفیت بالا متوسط پایین
تعداد گره خوب متوسط بد
میزان ترک بدون ترک متوسط زیاد
شکستگی بدون شکستگی (به علت دور بودن مغز تنه از کناره های آن) متوسط زیاد