تایل (Pine)
تایل (Pine)

چوب درخت کاج

تایل (Ash)
تایل (Ash)

چوب درخت زبان گنجشک