ترموود ساده (Pine)
ترموود ساده (Pine)
چوب درخت کاج
ترموود ساده (Ash)
ترموود ساده (Ash)
چوب درخت زبان گنجشک