ترموود فاق و زبانه دار (Pine)
ترموود فاق و زبانه دار (Pine)
چوب درخت کاج
ترموود فاق و زبانه دار (Ash)
ترموود فاق و زبانه دار (Ash)
چوب درخت زبان گنجشک